Warunki współpracy

WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE SYSTEMU ŚWIEC ST. KILLIANS

 

Terminy pisane wielką literą, ale niezdefiniowane w inny sposób w niniejszym dokumencie, mają znaczenie, jak określono poniżej:

Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje i dane, jakkolwiek zarejestrowane i zachowane, o charakterze poufnym i zastrzeżonym, w tym między innymi tajemnice handlowe, Know-How, wynalazki, technologię, hasła, oprogramowanie, formuły, techniki, procesy, operacje, listy klientów, informacje finansowe, prognozy, analizy, zestawienia, plany sprzedaży i plany marketingowe, sprawozdania, interpretacje, badania, rysunki, patenty, zgłoszenia patentowe, projekty, konfiguracje i eksperymenty przekazane przez jedną ze stron drugiej stronie, przedstawione ustnie lub na piśmie lub zebrane w drodze kontroli, wywnioskowane na podstawie obserwacji lub ujawnione podczas jakiejkolwiek prezentacji i niezależnie od tego, czy zostały wyraźnie określone jako poufne.

Data Wejścia w Życie” oznacza datę podpisania niniejszej Umowy przez Kupującego.

Szklane Elementy” oznaczają szklane klosze, które znajdują się na Świeczniku na Świece Wotywne i w których znajdują się świece St. Killians, będące przedmiotem Patentu Europejskiego nr 2210038 i Patentu Irlandzkiego nr S85204.

Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają prawa autorskie, prawa do wzorów (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych); wszystkie prawa do wynalazków (które mogą zostać opatentowane lub nie), zgłoszenia patentowe, patenty; Know How, Informacje poufne; znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy firm, nazwy domen i wszystkie wartości firmy nabyte w odniesieniu do powyższych i wszystkie prawa o równoważnym charakterze, zarejestrowane lub możliwe do zarejestrowania, które istnieją obecnie lub w przyszłości w dowolnym miejscu na świecie i które są własnością Sprzedającego lub są licencjonowane na rzecz Sprzedającego i/lub które w inny sposób dotyczą Świecznika na Świece Wotywne i/lub Szklanych Elementów i/lub Świec St. Killians.

“Know-How” oznacza procesy, techniki i metody pracy o charakterze tajnym, poufnym lub zastrzeżonym, które zostały lub są opracowywane i obejmuje wszystkie naukowe i inżynieryjne informacje, ekspertyzy i projekty produkcyjne.

Cena Zakupu” oznacza kwoty zapłacone za Świece St. Killians przez Kupującego.

Kupujący” oznacza Parafię, w której znajduje się kościół, w którym będzie zainstalowany System Świec St. Killians, reprezentowany przez Proboszcza.

Sprzedający” oznacza SKCC Candle International Ltd. z siedzibą pod adresem: Cahir Business Park, Cahir, Hrabstwo Tipperary lub jego dystrybutorów będących stronami trzecimi, w zależności od przypadku.

Świece St. Killians“ oznaczają świece produkowane (bezpośrednio lub za pośrednictwem autoryzowanego producenta), dystrybuowane (bezpośrednio lub za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora) i/lub dostarczane (bezpośrednio lub za pośrednictwem autoryzowanego dostawcy) przez Sprzedającego.

System Świec St. Killians” oznacza Świecznik na Świece Wotywne, Elementy Szklane i Świece St. Killians.

Świecznik na Świece Wotywne” oznacza element dostarczany Kupującemu przez Sprzedającego, w którym znajdują się Szklane Elementy.

 1. Z chwilą dokonania przez Kupującego na rzecz Sprzedającego wstępnej wpłaty dowolnej części Ceny Zakupu, Kupujący nabędzie nieodpłatnie ograniczone prawo oraz niewyłączną, ograniczoną licencję na używanie Świecznika na Świece Wotywne i/lub Elementów Szklanych, odrębnie określonych w zamówieniu Kupującego, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. Wszelkie prawa, tytuły własności i udziały dotyczące Świecznika na Świece Wotywne oraz Elementów Szklanych pozostaną w każdym czasie własnością Sprzedającego i w żadnym wypadku tytuł do Świecznika na Świece Wotywne oraz Elementów Szklanych nie zostanie przeniesiony na Kupującego ani na inne osoby trzecie. Jeżeli Kupujący wcześniej nabył od Sprzedającego prawo własności do Świeczników na Świece Wotywne i Elementów Szklanych, niniejsza Umowa pozostanie bez wpływu na takie prawo własności. W celu uniknięcia wątpliwości Kupujący w żadnym wypadku nie przeniesie na osoby trzecie tytułu do Świecznika na Świece Wotywne lub Elementów Szklanych, ani nie dokona żadnych innych czynności odnośnie Świecznika na Świece Wotywne lub Elementów Szklanych, które nie zostały dozwolone w niniejszej Umowie.
 2. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie będzie skutkować przeniesieniem jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej na Kupującego lub jego pracowników, wykonawców i/lub agentów i/lub zgromadzenie Kupującego lub osoby trzecie.
 3. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Sprzedający będzie nieodpłatnie naprawiał, wymieniał i pomagał w czyszczeniu Elementów Szklanych, a także naprawiał, wymieniał i dostarczał części zamienne do Świeczników na Świece Wotywne w każdym przypadku, gdy będzie to wymagane przez Sprzedającego, jednak pod warunkiem, że Kupujący będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty transportu związane z wysyłką Elementów Szklanych i/lub Świeczników na Świece Wotywne do Sprzedającego w sposób zasadny dla zabezpieczenia i ochrony przed pęknięciem. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Kupujący będzie odpowiedzialny za regularne czyszczenie i utrzymanie Elementów Szklanych i Świeczników na Świece Wotywne zgodnie z instrukcjami utrzymania, filmami wideo dotyczącymi czyszczenia oraz innymi materiałami instruktażowymi udostępnianymi okresowo Kupującemu przez Sprzedającego.
 4. Kupujący udziela Sprzedającemu na okres obowiązywania niniejszej Umowy licencji na wstęp do kościoła, w którym znajdują się Świeczniki na Świece Wotywne lub Elementy Szklane lub do innych pomieszczeń będących własnością, zajmowanych lub kontrolowanych przez Kupującego, w których znajdują się Elementy Szklane lub Świeczniki na Świece Wotywne, w celu umożliwienia Sprzedającemu utrzymania, czyszczenia, naprawy, usunięcia lub wymiany Elementów Szklanych i Świeczników na Świece Wotywne zgodnie z niniejszą Umową. Kupujący zezwoli ponadto Sprzedającemu (za pośrednictwem któregokolwiek z jego pracowników na stanowiskach kierowniczych, pracowników lub agentów) w każdej chwili i od czasu do czasu, z odpowiednim wyprzedzeniem, na kontrolę Świecznika na Świece Wotywne i/lub Elementów Szklanych w normalnych godzinach pracy.
 5. Sprzedający będzie dostarczać Kupującemu Świece St. Killians od Daty Wejścia w Życie po cenie detalicznej obowiązującej u Sprzedającego przy każdym zamówieniu. Zapłata faktur przez Kupującego na rzecz Sprzedającego będzie stanowić dla Kupującego potwierdzenie i akceptację niniejszej Umowy.
 6. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Kupujący potwierdza i zgadza się, że: (i) Kupujący będzie używać wyłącznie dostarczonych przez Sprzedającego Świec St. Killians w Elementach Szklanych i Świeczników na Świece Wotywne; (ii) użycie jakiejkolwiek innej świecy w Elementach Szklanych i/lub Świecznika na Świece Wotywne może zagrażać bezpiecznemu użyciu Elementów Szklanych i Świeczników na Świece Wotywne; (iii) użycie Świec St. Killians w jakimkolwiek świeczniku lub elemencie innym niż Elementy Szklane może zagrażać bezpieczeństwu użytkowania Świec St. Killians i ich palenia bez emisji dymu; oraz (iv) Kupujący może używać świec innych dostawców do świeczników na świece i/lub opraw szklanych innych niż Elementy Szklany i/lub Świeczniki na Świece Wotywne.
 7. Kupujący nie będzie mógł w żaden sposób modyfikować Świecznika na Świece Wotywne ani Elementów Szklanych, zarówno z zamiarem użycia świec pochodzących od innego dostawcy niż Sprzedający, jak i w jakimkolwiek innym celu. Jeżeli Kupujący tak uczyni, zrzeknie się wobec Sprzedającego wszelkich praw lub uprawnień, w tym dotyczących kosztów, roszczeń, zobowiązań, strat lub szkód.
 8. Kupujący zobowiązuje się i zgadza się, że nie będzie w żaden sposób kopiować, zmieniać i/lub modyfikować Elementów Szklanych, Świecznika na Świece Wotywne lub jakiejkolwiek ich części.
 9. Okres obowiązywania niniejszej Umowy wynosi jeden rok począwszy od daty jej podpisania przez Kupującego („Data Wejścia w Życie”) i będzie automatycznie przedłużany, chyba że jedna ze stron przekaże drugiej pisemne wypowiedzenie w terminie trzydziestu (30) dni przed zakończeniem bieżącego okresu obowiązywania Umowy, lub jeśli nie zostanie ona rozwiązana w inny sposób zgodnie z Sekcją 10.
 10. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie przez Sprzedającego lub Kupującego za trzydziestodniowym (30) uprzednim pisemnym powiadomieniem drugiej strony o zamiarze rozwiązania niniejszej Umowy; pod warunkiem jednak, że niniejsza Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Sprzedającego, jeżeli: (i) okaże się, że Kupujący używa świec do Świecznika na Świece Wotywne i/lub Szklanych Elementów innych niż Świece St. Killians; (ii) Kupujący nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej Sprzedającemu z tytułu niniejszej Umowy lub z tytułu innych umów, porozumień, zamówień lub faktur pomiędzy stronami; (iii) Kupujący w inny sposób nie wykona lub nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, w całości lub w części; lub (iv) Kupujący stanie się niewypłacalny, złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozpocznie albo zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie dotyczące upadłości, zarządu komisarycznego, zarządu przymusowego lub cesji na rzecz wierzycieli.
 11. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu:
  1. Sprzedający w ciągu siedmiu (7) dni wystawi Kupującemu fakturę na wszystkie towary dostarczone lub przekazane Kupującemu, które nie zostały jeszcze zafakturowane, a Kupujący zapłaci takie faktury i wszystkie zaległe faktury w całości (minus noty kredytowe wystawione Kupującemu przez Sprzedającego) w ciągu kolejnych trzydziestu (30) dni (z wyjątkiem kwot spornych w dobrej wierze).
  2. Kupujący w terminie piętnastu (15) dni prześle Sprzedającemu na własny koszt, za pośrednictwem poczty lub uznanej na terenie kraju firmy kurierskiej (w obu przypadkach z informacją o śledzeniu przesyłki niezwłocznie przekazaną Sprzedającemu), wszelkie posiadane przez niego Świece St. Killians, które nie zostały wykorzystane, a Sprzedający w zasadnym terminie po ich otrzymaniu wyda Kupującemu notę kredytową na takie zwrócone Świece St. Killians.
  3. Kupujący w terminie piętnastu (15) dni prześle Sprzedającemu na własny koszt, za pośrednictwem poczty lub uznanej w kraju firmy kurierskiej (w obu przypadkach z informacją o śledzeniu przesyłki niezwłocznie przekazaną Sprzedającemu), Elementy Szklane i Świeczniki na Świece Wotywne będące w jego posiadaniu.
  4. Jeżeli Kupujący nie wyśle do Sprzedającego Świec St. Killians, Elementów Szklanych Lub Świeczników na Świece Wotywne, Sprzedający będzie mógł według własnego uznania (i) objąć w posiadanie Elementy Szklane, Świeczniki na Świece Wotywne i/lub nieużyte Świece St. Killians, gdziekolwiek się znajduje, bez żadnego żądania lub zawiadomienia, bez nakazu sądowego lub innego postępowania sądowego i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego działania; (ii) wszcząć postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania wykonania przez Kupującego niniejszej Umowy i/lub odzyskania wszystkich szkód i wydatków poniesionych przez Sprzedającego; lub (iii) skorzystać z innych praw lub środków prawnych dostępnych Sprzedającemu na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.
  5. Licencja udzielona zgodnie z Sekcją 1 ulegnie natychmiastowemu wygaśnięciu, a Kupujący niezwłocznie zaprzestanie korzystania z Elementów Szklanych i Świeczników na Świece Wotywne.
 12. Gwarancje. Sprzedający gwarantuje, że:
  1. w momencie sprzedaży będzie mieć prawo do sprzedaży Świec St. Killians, Elementów Szklanych lub Świeczników na Świece Wotywne na rzecz Kupującego; oraz
  2. Świece St. Killians, Elementy Szklane lub Świeczniki na Świece Wotywne sprzedawane Kupującemu będą zgodne z ich specyfikacją opublikowaną przez Dostawcę lub ich producenta.
 13. Środki prawne. Z zastrzeżeniem Punktu 16, w przypadku naruszenia przez Sprzedającego gwarancji udzielonych przez niego zgodnie z Punktem 12, jego odpowiedzialność będzie ograniczona do:
  1. wymiany danych Świec St. Killians, Elementów Szklanych lub Świeczników na Świece Wotywne; lub
  2. według uznania Sprzedającego, zwrotu Ceny Zakupu.
 14. Brak innej odpowiedzialności. Z zastrzeżeniem Punktu 16, Sprzedający nie będzie ponosić wobec Kupującego żadnej innej odpowiedzialności poza odpowiedzialnością opisaną w Punkcie 13, czy to na niniejszych warunkach sprzedaży, czy też na innej podstawie, w tym odpowiedzialności deliktowej w wyniku sprzedaży Świec St. Killians, Elementów Szklanych lub Świeczników na Świece Wotywne.
 15. Strata wynikowa itp. Z zastrzeżeniem Punktu 16, Sprzedający w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu jakiegokolwiek oświadczenia lub gwarancji, warunku lub innego postanowienia albo obowiązku wynikającego z prawa zwyczajowego, lub na mocy wyraźnych postanowień niniejszych warunków sprzedaży, z tytułu jakichkolwiek wynikowych, szczególnych lub przypadkowych strat lub odszkodowania o charakterze karnym (niezależnie od tego, czy chodzi o utratę bieżących lub przyszłych zysków, utratę wartości przedsiębiorstwa lub inne) oraz niezależnie od tego, czy wynikają one z zaniedbania ze strony Sprzedającego, jego pracowników lub agentów albo w inny sposób, nawet jeżeli został poinformowany o możliwości wystąpienia takiego odszkodowania.
 16. Odpowiedzialność niepodlegająca wyłączeniu. Żadne postanowienie niniejszych warunków sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu śmierci lub uszkodzenie ciała wynikającego z zaniedbania Sprzedającego lub któregokolwiek z jego pracowników lub agentów, ani też nie będą działać w celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw ustawowych, które nie mogą być prawnie wyłączone lub ograniczone, w tym praw ustawowych konsumenta.
 17. Strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że niektóre z postanowień niniejszej Umowy pozostaną w mocy po jej rozwiązaniu, w tym bez ograniczeń postanowienia punktów 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 21, jak również wszelkie inne postanowienia, które, w celu nadania właściwego skutku ich intencjom, powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
 18. Kupujący nie będzie mógł dokonać cesji, przenieść, przekazać ani podzlecić żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Niezależnie od powyższego, przeniesienia poszczególnych księży do parafii i z parafii, w której znajdują się elementy systemu, nie będą miały wpływu na ważność i ciągłość obowiązywania oraz skutki niniejszej Umowy. Jakakolwiek domniemana cesja lub przekazanie z naruszeniem postanowień niniejszej Sekcji będzie nieważne. Żadna cesja lub przekazanie nie zwolni Kupującego z któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Sprzedający nie będzie mógł dokonać cesji, przenieść, przekazać ani podzlecić żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Niniejsza Umowa będzie wiążąca i obowiązująca z korzyścią dla każdej strony niniejszej Umowy oraz ich dozwolonych następców prawnych i cesjonariuszy.
 19. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie powoduje utworzenia spółki typu joint venture ani spółki osobowej pomiędzy stronami niniejszej Umowy oraz relacji pracownik/pracodawca. Żadna ze stron niniejszej Umowy nie posiada wyraźnego ani dorozumianego prawa lub upoważnienia do przyjmowania lub tworzenia jakichkolwiek zobowiązań w imieniu lub na rzecz drugiej strony lub do wiązania drugiej strony jakimkolwiek kontraktem, umową lub zobowiązaniem z jakąkolwiek stroną trzecią.
 20. Niniejsza Umowa może zostać podpisana w dowolnej liczbie egzemplarzy i przez strony na oddzielnych egzemplarzach, z których każdy po podpisaniu będzie stanowić oryginał niniejszej Umowy, ale wszystkie egzemplarze razem będą stanowić jedną i tą samą umowę.
 21. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie będzie mieć wpływu na inne postanowienia niniejszej Umowy ani nie spowoduje unieważnienia lub niewykonalności takiego postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, chyba że materialny cel niniejszej Umowy zostanie wtedy podważony, w którym to przypadku każda ze stron będzie mogła rozwiązać niniejszą Umowę za pisemnym wypowiedzeniem.
 22. Niniejsza Umowa, wraz z wszelkimi dokumentami, o których mowa w niniejszej Umowie, stanowi całość porozumienia między stronami odnoszącego się do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze komunikacje, projekty, umowy, oferty, oświadczenia, gwarancje, postanowienia, zobowiązania i porozumienia między stronami o jakimkolwiek charakterze, ustne lub pisemne. Niezależnie od powyższego niniejsza Umowa nie zastępuje żadnych wcześniejszych zamówień zakupu, zaległych faktur lub podobnych ustaleń między stronami, chyba że uzgodniono inaczej.
 23. Niniejsza Umowa może być zmieniana od czasu do czasu wyłącznie poprzez zamieszczenie przez Sprzedającego zaktualizowanych warunków na swojej stronie internetowej www.saintkillians.ie./terms-and-conditions-ire.
 24. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu prawa lub środka prawnego przysługującego na mocy niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub środka prawnego ani zrzeczenia się innych praw lub środków prawnych, a pojedyncze lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przysługującego na mocy niniejszej Umowy nie uniemożliwi dalszego wykonywania takiego prawa lub środka prawnego ani wykonywania jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego.
 25. Każda ze stron niniejszej Umowy będzie zobowiązana do podpisania i dostarczenia dodatkowych dokumentów, dokumentów dotyczących przeniesienia własności i zapewnień oraz podjęcia dalszych działań, jakie mogą być wymagane w celu wykonania postanowień niniejszej Umowy i nadania mocy prawnej omawianym w niej transakcjom.
 26. Wszelkie powiadomienia, wnioski, zgody, roszczenia, żądania, zrzeczenia się i inne komunikaty na mocy niniejszej Umowy („Powiadomienie”) będą miały formę pisemną i będą adresowane do stron na adresy podane na pierwszej stronie ostatniej faktury zawierającej takie informacje (lub na inny adres, który może być wskazany przez stronę otrzymującą od czasu do czasu zgodnie z niniejszą Sekcją). Wszystkie Powiadomienia będą dostarczane osobiście, za pośrednictwem uznanego w kraju kuriera (z opłaconą z góry opłatą), pocztą elektroniczną (z potwierdzeniem nadania) lub listem poleconym (w każdym przypadku za potwierdzeniem odbioru i z opłaconą z góry opłatą pocztową). O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, Powiadomienie będzie skuteczne jedynie (a) po jego otrzymaniu przez stronę otrzymującą oraz (b) jeżeli strona wysyłająca Powiadomienie spełniła wymogi niniejszej Sekcji.
 27. Dla celów niniejszej Umowy, w każdym przypadku użycia liczby pojedynczej w niniejszej Umowie, będzie ona obejmować liczbę mnogą, a w każdym przypadku użycia liczby mnogiej w niniejszej Umowie, będzie ona obejmować liczbę pojedynczą. Niniejsza Umowa będzie interpretowana bez względu na jakiekolwiek domniemania lub reguły wymagające interpretacji lub wykładni w stosunku do strony sporządzającej dokument lub zlecającej sporządzenie dokumentu.
 28. Prawo właściwe. Niniejsze warunki sprzedaży podlegają wyłącznie przepisom prawa irlandzkiego.

 

Wersja Sierpień 2022